Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Bsith – Trends in Living

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ‘Midden `Brabant’ te ‘s-Hertogenbosch

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ons: Bsith – Trends in Living  te Oisterwijk, KVK-nummer 76773620 wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Goederen: alle stoffelijke zaken en alle vormen van dienstverlening. transactie: iedere feitelijke handeling of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.

Levering: elke nakoming door ons van enige uit een transactie voortvloeiende verbintenis.

        Algemeen

        Art.1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

        Art. 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen, door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt, kunnen binnen 10 werkdagen worden herroepen door onze volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 3. De wederpartij is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen 5 werkdagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.

        Art. 3: Nakomingtermijn

 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
 2. Wij hebben het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.

        Art. 4: Prijzen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, gelden onze prijzen franco huis, exclusief B.T.W. en andere eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 2. Prijsstijgingen, waaronder begrepen van lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen van de transactie ingevoerd/ verhoogd geven ons steeds het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

        Art. 5: Risico

 1. Bij levering franco reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzending.
 2. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
 3. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

        Art. 6: Retourzendingen

 1. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade.

        Art. 7: Controle en reclame

 1. De controle op de hoeveelheid en zichtbare gebreken van de goederen berust bij de wederpartij en dient bij het in ontvangst nemen van de goederen plaats te hebben gevonden. Bij gebreke van aantekening op de pakbon van een reclame ten aanzien van de hoeveelheden of zichtbare gebreken worden de goederen in zoverre geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd en is in zoverre het reclamerecht vervallen.
 2. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd en is alle reclamerecht vervallen.
 3. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren. 4. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt steeds uitgesloten. 5. Overige reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de ontdekking van de reclamegrond door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan is het recht van reclame vervallen.
 4. Het in behandeling nemen van een klacht wil nimmer zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.
 5. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten. Ieder beroep op verrekening wordt voorts uitgesloten.

           Art. 8: Garantieregeling bij de levering van meubelen

 1. Onverminderd het in art. 6 bepaalde en tenzij anders overeengekomen, geldt ten aanzien van geleverde en geaccepteerde goederen, dat wij de garantie verlenen, dat zij die eigenschappen bezitten, die de wederpartij resp. de uiteindelijke afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. 2. Deze garantie geldt slechts wanneer de wederpartij resp. de uiteindelijke afnemer de goederen conform de bestemming gebruikt en met inachtneming van de door ons schriftelijk vastgelegde en aan de wederpartij ter hand gestelde, en door deze aan de uiteindelijke afnemer ter hand te stellen, productomschrijving en/of onderhouds- en plaatsingsaanwijzingen.
 2. Ten aanzien van gebreken, waarvan wij niet aannemelijk kunnen maken dat die het gevolg zijn van gebruik, dat niet conform de bestemming is, geldt de garantie als volgt: – In het eerste jaar komen de kosten van herstel of vervanging, met inbegrip van vrachtkosten, geheel voor onze rekening; – In het tweede jaar komen die kosten voor 2/3 gedeelte voor onze rekening;
 3. In het derde jaar komen die kosten voor 1/3 gedeelte voor onze rekening;
 4. Daarna geldt er geen garantie meer.
 5. Als aanvangstijdstip van voormelde jaartermijnen geldt: – indien het de levering van showroommodellen betreft: de datum van levering van het betreffende showroommodel aan de wederpartij,
 6. -indien het levering voor doorlevering door de wederpartij aan een afnemer betreft: de datum van de aflevering door de wederpartij aan de afnemer, maar nimmer later dan 1 maand na aflevering door ons aan de wederpartij. 5. Onze garantie vervalt, indien de wederpartij: – op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten. – niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere transactie voortvloeit.

        Art. 9: Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid voor schade, welke ook en in ieder geval met inbegrip van elke vervolgschade, voortvloeiend uit niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming onzerzijds, wordt uitgesloten, onverminderd het in art. 8. bepaalde en onverminderd ons recht om alsnog na te komen hetgeen door de wederpartij is bedongen.
 2. Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokkenen of diensten, die door ons zijn uitbesteed, kan door ons worden vergoed indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten.
 3. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven. 4. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de wederpartij jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de wederpartij als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De wederpartij zal ons ter zake vrijwaren.

       Art. 10: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij ontslagen van onze contracts-verbintenissen jegens de wederpartij. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van onze verbintenissen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, watersnood, niet nakoming door onze leverancier althans niet nakoming onder de met ons afgesproken condities, bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in ondernemingen waarvan wij materialen betrekken of waar wij materialen laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst.

        Art. 11: Eigendomsvoorbehoud/voorbehouden pandrecht

 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verbintenissen uit deze of andere, eerdere of latere, transacties volledig is voldaan, ook indien de goederen zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
 2. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verbintenissen uit deze of andere transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
 3. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verbintenissen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 4. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde en/of onder ons eigendomsvoorbehoud dan wel onder het voorbehouden pandrecht vallende goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon/personen om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

        Art. 12: Intellectuele eigendom

 1. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking.
 2. De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op enig intellectueel eigendomsrecht, zoals octrooi, auteursrecht, merkrecht, modelrecht, licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden. Enige overtreding van dit gebod/verbod door de wederpartij dient na eerste aanzegging onzerzijds onmiddellijk te staken en gestaakt te houden en de wederpartij is verplicht om ons alle uit de overtreding van de wederpartij voor ons voortgevloeide en voorvloeiende schade te vergoeden.
 3. Wij spannen ons in om te voorkomen, dat de door ons geleverde goederen inbreuk maken op de intellectuele eigendom van een ander, maar voor het geval dit onverhoopt wel het geval zou blijken te zijn, wordt door ons elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook van de wederpartij uit dien hoofde uitgesloten.

       Art. 13: Geheimhouding

          De wederpartij is gehouden alle van ons afkomstige informatie en in het kader van de uitvoering van de transactie te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim te houden.

        Art. 14: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, vervalt een factuur steeds 8 dagen na factuurdatum. De wederpartij is na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege in verzuim. 2. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
 2. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten.
 3. Iedere verbintenis van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt, een onderhands akkoord aanbiedt, in staat van faillissement wordt verklaard, haar onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te haren laste beslag is gelegd.
 4. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.

        Art. 15: Kosten

 1. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verbintenissen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering ter invordering uit handen zijn gegeven ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

        Art. 16: Zekerheid en ontbinding

 1. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de transactie bij niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, zoals in geval de wederpartij surséance of schuldsanering van betaling aanvraagt, een onderhands akkoord aanbiedt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de nakoming van onze verbintenissen op te schorten, de transactie dienaangaande door een enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade, of zekerheid te verlangen voor tijdige nakoming. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd naast opschorting van onze verbintenissen ook voor de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.

        Art. 17: Kettingbeding

 1. Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van haar onderneming is de wederpartij verplicht deze voorwaarden aan haar opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan zij aansprakelijk blijft tegenover ons voor hun verzuimen.

        Art. 18: Meerdere partijen

 1. Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

        Art. 19: Rechtskracht

1. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval onze onderneming geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert

        Art. 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
 2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, op dit moment Waalwijk, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

       Art. 21: Conversie

 1. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
 2. Indien art. 9. lid 1 onder omstandigheden niet kan worden toegepast, zal het hierna bepaalde daarvoor in de plaats treden: Ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming hoe ook, onverminderd het in art. 3. bepaalde, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog nakoming van hetgeen door de wederpartij is bedongen. Voor het geval alsnog nakoming onzerzijds niet meer mogelijk is, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de wederpartij gemaakte onkosten tot een maximum van 25% van het factuurbedrag van de transactie.

       

        Art. 22: Beperkte toepassing particulieren

 1. De bedingen van art. 7. lid 7, tweede volzin, en art. 20. lid 3 zijn niet van toepassing, indien de wederpartij een in Nederland verblijvende natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.
 2. Indien de wederpartij voldoet aan de omschrijving in lid 1 van dit artikel, dan wordt haar bij een beroep op prijsverhoging ingevolge art. 4 binnen 3 maanden na totstandkoming van de transactie, alsmede in geval van verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn als bedoeld in art. 3, alsnog de mogelijkheid van ontbinding verschaft.